การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาเจตจำนงสุจริต เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจตจำนงสุจริต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

# การดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน
1 ความโปร่งใส

2 ความพร้อมรับผิด
3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

5 คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

© 2018 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
Designed by IT, School of Information Communication Technology